Bize ile Bağlan

HABER

TARIM ARAZİLERİNİN TOPLULAŞTIRILMASI İŞLEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Yayınlanan

üzerinde

Sevgili Tarımca Dergisi Okuyucuları;

Dergimizin bu sayısında tarım arazilerin toplulaştırması işlemine ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceleyip değerlendireceğiz.

Son zamanlarda idareler toplulaştırma işlemine ilişkin yasal mevzuatlardaki usulleri pek çok kez adeta göz ardı ederek özel mülkiyete konu, bedel ödenerek kamulaştırılacak arazileri, bedelsiz toplulaştırma yolu ile kendilerine tahsisini sağlayarak Anayasa ile korunan özel mülkiyet hakkına aykırı davranmaktadırlar. Bu nedenle uygulamada pek çok arazi maliki mağdur edilmektedir. Bu sebeple dergimizin bu sayısında toplulaştırma işlemindeki usul ve esaslar ile yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin açıklama yapmaya çalışacağız.

Öncelikle tarım arazisinin yasalarımızdaki tanımına değinmek gerekirse;

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen araziler olarak tanımlanmıştır.

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Amaç başlıklı 1.maddesinde Toplulaştırma :‘ Bu Kanunun amacı sulama alanları ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen alanlarda; ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve imkanlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin geçimini sağlamaya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli olmayacak derecede parçalanmasını ve küçülmesini önlemeyi’’  şeklinde yer almıştır.

Özetle tarım arazisi, orman sınırları dışında kalan, zirai üretim yapılan, çayır, mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan, kullanılma şekillerinden birine tahsis edilen veya ekonomik olarak imar, ihya ve ıslah edilerek üretime açılabilecek arazilerdir.

Kısaca toplulaştırma işleminin ne olduğuna ilişkin de açıklama yapmak gerekirse;

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI” denmektedir.

Toplulaştırmanın kanuni tanımına değinmek gerekirse; tarım arazilerinin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını, bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesini ve arazi gelişimi hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Toplulaştırma işleminin amacı, daha az zaman, sermaye ve işgücü kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması işlemi bir yönüyle de kadastronun yenilenmesi demektir.

Arazi toplulaştırması işlemi pek çok nedenden dolayı yapılmaktadır. Toplulaştırma işleminin nedenlerinden bahsetmek gerekirse;

-Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde girdi, işgücü, sermaye ve üretim kayıplarını artırması,

-Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması,

-Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması,

-Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması,

-Topografik yapının parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı toplulaştırma yapılmaktadır.

Arazi toplulaştırması işleminin doğru uygulandığında pek çok faydası bulunmaktadır. Toplulaştırma işleminin faydalarını belirtmek gerekirse;

-Tarım arazileri düzgün şekilde parsellere dönüştürülmektedir.

-Her tarla yola kavuşturulmaktadır.

-Tarım makinelerin kullanımı daha ekonomik olmaktadır.

-Ekilebilir arazi miktarı artmaktadır. Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artmaktadır.

-Zirai mücadele ve gübrelemeyi kolaylaştırmaktadır. Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır.

-Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir. Toplulaştırma öncesi karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük olduğundan dolayı kullanılmaz hale gelen özel mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlarda toplulaştırma ile tarıma kazandırılacaktır.

-Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır. Toplulaştırma öncesi çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden dolayı mülk sahipleri arasında olabilecek uyuşmazlıklar, toplulaştırma sonrası her parselin su ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış olmaktadır.

Arazi toplulaştırma işleminin başlamasından önce tarla içi geliştirme hizmetlerinin de yerine getirilmesi gerekmektedir. Arazi toplulaştırma projesinin araziye uygulanmasında, verimin artması, sulama randımanı ve sulama oranının yükseltilmesi, tarımsal arazilerin korunması ve değer kazanması için; tarla içi yollar, drenaj kanalları, sulama inşaatları, anların kaldırılması, sazlık, söğüt, çalı, azmak, ağaç vb. sökülmesi, kazı dolgu yapılması, arazi tesviyesi ve ıslahı gibi projelerle tarımsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla tarla içi geliştirme hizmetleri DSİ veya proje idaresince yapılır veya yaptırılır. Arazi toplulaştırma projesi başlamadan önce, arazide yapılması gereken tarla içi geliştirme hizmetleri tespit edilerek projelendirilir. Özel arazi toplulaştırması yapmak isteyen proje idareleri, Cumhurbaşkanı Kararı alınmadan önce yapmak istedikleri tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin DSİ’ye gerekçeli teknik rapor ile talepte bulunur. Tarla içi yollar DSİ veya proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır. Arazi toplulaştırması projesi kapsamında oluşturulan blok planlarında yer alan tarla içi yolların, mutlak surette yerleşim yerlerine açılan yollar veya köy bağlantı yolları gibi bir ana yola bağlantısı sağlanmalıdır. Arazi toplulaştırması projesi kapsamında drenaj problemi olan sahalar tespit edilerek drenaj projeleri ile ihtiyaç halinde sulama projeleri DSİ veya proje idaresi tarafından hazırlanır. Özel arazi toplulaştırması kapsamında hazırlanacak sulama ve drenaj projeleri DSİ’nin onayına tabidir. Arazi toplulaştırma projesi sonrası yeni oluşan parsellerin teslim edilmesi için, eski kadastral duruma göre arazide mevcut olan tarla sınırlarının kaldırılması işi, DSİ veya proje idaresince yapılır veya yaptırılır. Arazi toplulaştırması proje sahasında çiftçilere parselasyon planında yeni parsel olarak verilmesi planlanan bazı kuru dere yatakları, toprak arklar, ufak çaplı çukur ve şevlerin kapatılarak tarıma kazandırılması için arazide kazı dolgu gibi inşaat işleri DSİ veya proje idaresince yapılır veya yaptırılır. Arazi toplulaştırma proje sahasındaki tüm parsellere sulama suyunun ulaşabilmesi için sulama sisteminin ve uygulanan sulama yönteminin zorunlu kıldığı hallerde arazi tesviyesi ile topografyası kademeli olan arazilerde yeni mülkiyet planına göre teraslama DSİ veya proje idaresince yapılır veya yaptırılır. Arazi toplulaştırma kapsamında projenin gerektirmesi halinde ekolojik dengeyi korumak maksadıyla yeni yapılacak yol kenarlarına ağaç dikilmesi ve yeşil bant oluşturulması gibi projeler, DSİ veya proje idaresince yapılabilir veya yaptırılabilir.

Toplulaştırma işleminde, Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip bir ay içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirine duyurulmak üzere bildirilir. Bu karar DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir.

7139 Sayılı Kanun ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Arazi Toplulaştırma projeleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ ne devredilmiştir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak yetkilidir. DSİ dışındaki kurum ve kuruluşlar DSİ’nin iznine tabi olarak proje idaresi sıfatıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmeye yetkilidir. DSİ tarafından bağlı olduğu Bakanlığın talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile isteğe bağlı ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılabilir veya yaptırılabilir. Bakanlar Kurulu kararı, arazi toplulaştırması ve diğer işlemler yönünden kamu yararı kararı sayılır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi değildir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülen alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkilidir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve analizleri arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Arazi toplulaştırması sonuçlarına karşı tescil tarihinden itibaren on yıl içerisinde dava açılabilir. Arazi toplulaştırması işlemlerine ilişkin olarak açılan davalar ilgili mahkemeler tarafından öncelikle görüşülerek neticelendirilir. Aynı alanda birden fazla kurum veya kuruluş tarafından toplulaştırma ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti yapmak talebinde bulunulması halinde arazi toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme hizmetini yapacak kuruluşu belirlemeye DSİ yetkilidir. Arazi toplulaştırma çalışmaları muhtevasında yapılan bütün iş ve işlemlerin onayı, tescili ve bu işlemlerden doğacak hukuki sorumluluk, ilgilisine göre arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresine aittir. Arazi toplulaştırma sahası olarak tespit edilen yerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve arazi toplulaştırması maksatlarına uygun olarak değerlendirilmesi mümkün olan tarım arazileri, DSİ’nin talebine istinaden vasfına ve mevcut kullanım şekline bakılmaksızın Maliye Bakanlığınca DSİ’ye veya proje idaresine tahsis edilir. Arazi toplulaştırması sahası ilan edilen yerlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra arazi toplulaştırması işlemleri sonuçlanıncaya kadar bu alanlarda arazi toplulaştırmasına konu arazilerin mülkiyet ve zilyetliğinin devir, temlik, ipotek ve satış vaadi işlemleri DSİ’nin ve proje idaresinin iznine bağlıdır. DSİ veya proje idaresi gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu madde kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Arazi toplulaştırması uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden DSİ’nin veya proje idaresinin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre satılır. Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri başlıklı 6. Maddesine göre ‘‘..toplulaştırma alanlarında gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden projenin özelliğine göre, yol ve kanal gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için % 10’a kadar katılım payı kesilebileceği belirtilmiştir. Katılım payı için herhangi bir bedel ödenmez. Ancak, katılım payı dışında kesilen arazi, öncelikle varsa eş değer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılır. Toplulaştırma sonunda dağıtılan veya sahibine bırakılan tarım arazisi malikleri adına, geriye kalan arazi ise Hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebi ile tapuya tescil edilir. Malikleri adına tescil edilen arazi bu Kanun hükümleri dışında o bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara rızaen veya hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu olamaz. Bu husus tapu siciline şerh edilir.’’ denilmektedir.

Ayrıca arazi toplulaştırma projesinin uygulanacağı alanın sınırları ve bu sınırlar içerisinde kalan alan yapılacak ön etüt çalışmaları ile arazi toplulaştırma proje sahası olarak belirlenir. Arazi toplulaştırma proje sahası olarak belirlenen alan; yeri, ulaşım durumu, mülkiyet ve kadastro durumu, topoğrafya ve toprak durumu, arazi kullanım durumu, sulama, drenaj ve diğer tarla içi geliştirme hizmetleri gereksinimi yönünden incelenerek proje kapsamında yer alacak işler ve gerekçeleri ile birlikte ön etüt raporunda belirtilir.

Zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki tür arazi toplulaştırması mevcuttur.

Zorunlu Arazi Toplulaştırması: Kamu yararı gözetilerek proje sahasındaki arazi maliklerinin muvafakati aranmaksızın yapılan arazi toplulaştırmasıdır.

İsteğe Bağlı Toplulaştırma: Proje alanı içerisinde toplulaştırılması istenen arazilerin yarısından çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını teşkil eden arazi sahiplerinin veya yasal vekillerinin yazılı muvafakati ile yapılır.

Muvafakat alınma işlemi, DSİ veya proje idaresince Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yapılır/yaptırılır ve gerekçeye eklenir.

Cumhurbaşkanı Kararı, arazi toplulaştırması ve diğer işlemler yönünden kamu yararı kararı sayılır.

Arazi toplulaştırmasına konu kadastral parsellerin tapu siciline tescil edilmiş yüz ölçümünün, arazi özellikleri ile birlikte değerlendirilerek bulunan parsel değer sayılarından yol, kanal, tahliye kanalı gibi proje gereği ihtiyaç duyulan ve kamunun ortak kullanacağı yerler için en fazla %10’a kadar kesinti yapılabilir .

Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır. Belirlenen toplulaştırma alanı içerisinde kadastro paftalarının yenilenmesi gerekiyorsa, bu yerlerin kadastro veya yenileme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yapılır veya yaptırılır.

Birinci derece sit alanları, ormanlar, imar alanları ve farklı kullanım amacı taşıyan tarım dışı alanlar arazi toplulaştırmasına konu olamayacağından blok planında proje dışı bırakılır. Belirtilen özellikteki arazilerde toplulaştırma işlemi yapılamaz.

Toplulaştırılacak alanın derecelendirilmesi ve itiraz usulü süreçteki yaşanan uyuşmazlıklar açısından hayati öneme sahiptir.

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu          Kanununa göre Toprağın Derecelendirilmesi şu şekildedir;

Toplulaştırma işlemlerinde toprağın uygulama tarihindeki rayiç bedeli, verimliliği, özellikleri, yerleşim yerlerine olan mesafesi, konumu gibi unsurlar esas alınarak değiştirilecek toprakla denkliğini sağlamaktır. Belirtilen kanunun 11. Maddesine göre; Arazi toplulaştırması için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve analizleri, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır. Arazi derecelendirmesi, arazi derecelendirme komisyonu tarafından toplulaştırma alanında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile devlete ait arazilerin yerine aynı değerde yeni arazi verilebilmesi amacıyla proje birimince yapılır veya yaptırılır. Arazi derecelendirmesinde; toprağın kalıcı ve değişken özelliklerini belirleyen toprak etütleri, arazinin yerleşim yerlerine veya işletme merkezlerine uzaklığı ile arazinin diğer özellikleri göz önüne alınarak konum ile büyüklüğünün değişimine esas olacak derecelendirme katsayıları belirlenir. Belirlenen katsayılar, kadastral parsellerin düzenlemeye giren alanları ile çarpılarak ilgili parsellere ait parsel değer sayıları elde edilir. Hesaplanan bu değerler parselasyon planlaması esnasında oluşacak yeni parsellerin bulunacağı yerin endekslerine bölünerek yeni parsel alanları belirlenir.

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilan süresinin bitiminden bitiminden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak arazi derecelendirme komisyonuna yapabilirler. Arazi derecelendirme komisyonu, yapılan itirazları en geç on beş gün içinde karara bağlayarak ilgililere yazılı olarak bildirir ve yeniden otuz gün süre ile askıya çıkararak ilan eder. Arazi malikleri ve diğer ilgililer ilan süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde, DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler. DSİ veya proje idaresi bu itirazları kayıt altına alarak otuz gün içinde karara bağlar. DSİ veya proje idaresinin kararı kesin olup ilgililere yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen arazi derecelendirmeleri kesinleşir. İtirazı ret edilen tapu malikinin 60 gün içinde idare mahkemesine dava açması gerekmektedir.

Bu nedenle bu sayımızdaki yazımıza konu toplulaştırma işleminden kaynaklanan uyuşmazlıklarda mutlaka alanında uzman bir avukata danışılarak hareket edilmesi usul ve esasa ilişkin hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

Yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle esen kalın.

Arabulucu Avukat Engin KIZILATA ( İzmir Barosu )

Okumaya Devam
Yorum İçin Tıklayın

Bir Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIDA 5 saat önce

Sütün maliyeti ve fiyatında kararsızlık

HABER 1 gün önce

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ayçiçeğine yönelik destekler yükseltilmeli

HABER 2 gün önce

Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı

GIDA 3 gün önce

Sezonun ilk taze soğanının kilosu 14 liradan satılıyor

GIDA 4 gün önce

Yüksek sıcaklar ekinlerde rekolte kaybı riskini getirdi

GIDA 5 gün önce

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal: Et ürünlerinde KDV kaldırılsın

GIDA 6 gün önce

Et ve Süt Kurumu’ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam

DÜNYA 6 gün önce

USK, çiğ süt referans fiyatını yüzde 8,5 artırdı

HABER 1 hafta önce

TMO’dan fındık açıklaması

HABER 1 hafta önce

Tarımda üretici enflasyonu Mart’ta yükselmeye devam etti

FİRMALARDAN 1 hafta önce

Yediyol Holding’in dev projesi Agro Termal’de ilk hasat toplandı

HABER 2 hafta önce

Narenciye sektöründen yeşillenme hastalığı için topyekûn ‘mücadele’ çağrısı

DÜNYA 3 hafta önce

Türkiye’de gıda enflasyonu, Dünya’ya ters işliyor

DESTEKLER 3 hafta önce

66 MİLYON AVRO HİBEYE PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

DESTEKLER 3 hafta önce

TKDK MART’TA 170,3 MİLYON TL HİBE ÖDEDİ

FİRMALARDAN 3 hafta önce

DEPART, DOLZAN PACKAGING TEMSİLCİLİĞİNİ ALDIĞINI DUYURDU!

FİRMALARDAN 3 hafta önce

KONYA ŞEKER YEM’DEN BİR İLK: ENERJİM +

DESTEKLER 3 hafta önce

45 PROJE BAŞVURUSU 210,6 MİLYON TL HİBEYE HAK KAZANDI

DESTEKLER 3 hafta önce

“ÜRETENLE EL ELE” KİTABI YAYINDA

DESTEKLER 3 hafta önce

Hayvan hareketleri 7/24 izleniyor

GIDA 5 saat önce

Sütün maliyeti ve fiyatında kararsızlık

HABER 1 gün önce

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ayçiçeğine yönelik destekler yükseltilmeli

HABER 2 gün önce

Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı

GIDA 3 gün önce

Sezonun ilk taze soğanının kilosu 14 liradan satılıyor

GIDA 4 gün önce

Yüksek sıcaklar ekinlerde rekolte kaybı riskini getirdi

GIDA 5 gün önce

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal: Et ürünlerinde KDV kaldırılsın

GIDA 6 gün önce

Et ve Süt Kurumu’ndan et fiyatlarına yüzde 25 zam

DÜNYA 6 gün önce

USK, çiğ süt referans fiyatını yüzde 8,5 artırdı

HABER 1 hafta önce

TMO’dan fındık açıklaması

HABER 1 hafta önce

Tarımda üretici enflasyonu Mart’ta yükselmeye devam etti

FİRMALARDAN 1 hafta önce

Yediyol Holding’in dev projesi Agro Termal’de ilk hasat toplandı

HABER 2 hafta önce

Narenciye sektöründen yeşillenme hastalığı için topyekûn ‘mücadele’ çağrısı

DÜNYA 3 hafta önce

Türkiye’de gıda enflasyonu, Dünya’ya ters işliyor

DESTEKLER 3 hafta önce

66 MİLYON AVRO HİBEYE PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

DESTEKLER 3 hafta önce

TKDK MART’TA 170,3 MİLYON TL HİBE ÖDEDİ

FİRMALARDAN 3 hafta önce

DEPART, DOLZAN PACKAGING TEMSİLCİLİĞİNİ ALDIĞINI DUYURDU!

FİRMALARDAN 3 hafta önce

KONYA ŞEKER YEM’DEN BİR İLK: ENERJİM +

DESTEKLER 3 hafta önce

45 PROJE BAŞVURUSU 210,6 MİLYON TL HİBEYE HAK KAZANDI

DESTEKLER 3 hafta önce

“ÜRETENLE EL ELE” KİTABI YAYINDA

DESTEKLER 3 hafta önce

Hayvan hareketleri 7/24 izleniyor